Föreningen Samverkan i Umeälven

Medlemskap och delaktighet i föreningen

BG: 867-6389 – 100 kr

BAKGRUND

Under 2016 bildades den ideella föreningen Samverkan i Umeälven. Syftet med föreningens bildande var att utföra naturvårdsåtgärder i huvudfåra och i biflöden.

Föreningen drivs i samverkan med kommuner,  fiskevårdsområden, Naturskyddsföreningen, Umeå Universitet och övriga lokala intressen. Föreningen samverkar med kraftverksbolag, myndighet, privatpersoner och organisationer som berörs av frågan.

Föreningen arbetar i första hand med åtgärder som är utan betydande produktionspåverkan som gynnar ekosystemet i Umeälven. Åtgärderna som avses finns dokumenterade i Slutrapport MAXEP Umeälven under avsnitt åtgärder utan betydande produktionspåverkan.

I andra hand arbetar föreningen med restaureringsåtgärder i biflöden. I Umeälven finns många biflöden varav de flesta är helt oreglerade. Många av dessa biflöden har behov av restaureringsåtgärder. Till exempel är många påverkade av flottledsrensningar, det finns cirka 200 flottningsdammar samt cirka 4000 vägtrummor varav en stor andel har behov av åtgärd för att öka ekologisk status. 68 av Umeälvens biflöden har behov av åtgärd!

Föreningen i Umeälven kommer att arbeta i samverkan med berörda parter med målet att genomföra åtgärder. Det framtida arbetet kommer att beröra myndigheternas beslut gällande vad som God Ekologisk Potential (GEP) innebär för Umeälven.

Det primära målet med föreningens arbete skulle således vara att genom restaurering av vattenförekomster som inte uppnår God Ekologisk Status (GES) eller God Ekologisk Potential (GEP), ska dessa vattenförekomster uppnå GES respektive GEP. Målsättningen innebär att åtgärdsarbete utförs i både Umeälvens huvudfåra och biflöden.

Föreningen arbetar med;

•        Samverkansprocessen.

•        Söka bidrag.

•        Söka tillstånd och anmälningar kopplat till åtgärder.

•        Utföra åtgärder.

•        Uppföljning av åtgärder i samarbete med högskola.

 

Avgränsningar

Arbetet kommer att utföras i Umeälvens avrinningsområde med den begränsningen att Vindelälven och sträckan från Stornorrfors och havet exkluderas ur arbetet.