Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin

Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin startade i januari 2010. I styrelsen finns representanter från nio byar, oftast byaåldermän, längs älven från Ramsele till Lillsele. Syftet med föreningen är att från ett lokalt perspektiv arbeta med miljön i älven.

Lekbottenkurs 2012-06-21 011

Enligt våra stadgar är syftet:

”Föreningen ska verka för en god ekologisk vattenmiljö, att en bra och levande landskapsbild bibehålls, vidare ska den utveckla och säkerställa fortsatt god biologisk och kemisk vattenkvalitet inom de 3 Regleringsmagasinen i Umeälven och dess biflöden.”
Vi arbetar med regleringsmagasinen inom Vindelns kommun i Västerbotten med de tillhörande kraftstationerna Tuggen, Bjurfors Övre, Bjurfors Nedre och Harrsele.

Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin bildade en referensgrupp för ökad kompetens och erfarenhet. Vårt mål var att arbeta i samverkan och holistiskt med förhoppning att summan av våra gemensamma kunskaper skulle bli högre än om vi arbetade ensamma.

Referensgruppen till anläggningarna i magasinen:

  • Statkraft i Sverige AB
  • Vattenfall AB
  • Länsstyrelsen i Västerbotten
  • Vattenmyndigheten i Bottenviken
  • Havs- och vattenmyndigheten (från och med 2012-11-29)
  • Vindelns kommun
  • Umeå Universitet
  • WWF
  • Representanter från lokal befolkning

Det övergripande målet med arbetet var att arbeta mot ett förverkligande av miljökvalitetsnormen God Ekologisk Potential (GEP). En viktig drivkraft var den erosionsproblematik som är tydlig för de närboende runt magasinen. Det övergripande målet delades upp i delmålen biologisk kartläggning (fysiska miljön), hydrologisk bedömning, åtgärdsprogram med kostnadssättning och ekologisk nytta. Allt arbete i Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin har skett i samverkan med referensgruppen.

Avgränsning
Den geografiska avgränsningen för arbetet är kraftverksdammarna Harrsele, Bjurfors Nedre och Bjurfors övre. Arbetet har skett under de förutsättningar som Vattendirektivet ger och under den förutsättningen att riktlinjer ännu saknas från Havs- och Vattenmyndigheten. Allt arbete har skett som ett ideellt initiativ från boende längs Umeälven i Vindelns kommun men också i samarbete med verksamhetsutövarna Statkraft och Vattenfall.

Vill du veta mer? Ring oss!! 

Slutrapport_GEP_Umelven_Vindelns_kommun_20130502_1

Ordförande: Gunnar Paulsson 070-213 31 33

Projektledare: Åsa Widén 076-776 30 77

P1000022