Harrprojektet

Bevarandeåtgärder av harr i reglerade älvar

Projektet startade på initiativ av Vattenfall. Syftet är att bevara harren i reglerade älvar. Harren är en art som i vissa älvmagasin fortfarande finns kvar som restbestånd. Det finns sannolikt flera olika orsaker till detta men i motsats till öring är harren inte lika bottenbunden och revirhävdande som öring. Det gör att den i viss grad kan anpassa sig till strömmande områden som rensats från större block och stenar för att minska fallförluster i ovanliggande kraftverk. Harren är inte heller lika beroende av driftföda som öring utan är mer anpassningsbar i sitt födoval. Arten har också ett kort romutvecklingsstadium under våren som endast varar i cirka tre veckor. Rommen utsätts därför endast under kortare tid för variationer i vattenföring och vattenstånd. Det medför att risken för syrebrist hos rommen samt igenslamning och torrläggning av bottnar där rommen är nedgrävd är betydligt mindre jämfört med öring som har ett romstadium som varar från höst till vår.

Frågan är dock vad skulle man kunna göra för att gynna restbestånd av harr i älvmagasin? Vilka faktorer är begränsande? Hur stor betydelse har användning av korttidsreglering i förhållande till tillgång på områden med lämpligt bottensubstrat? I vilken utsträckning kan sidovattendrag till älvmagasin utgöra reproduktionsområden för harr? För att ge svar på ovanstående frågor föreslås att nedanstående kunskap tas fram.

Generell kunskap

Det saknas idag sammanställd kunskap kring harr i strömmande vatten med tonvikt på olika livsstadier hos harr. Följande områden är viktiga att fokusera och sammanställa kunskap kring:

  • Ägg- och yngel stadium (tex krav på bottensubstrat, strömhastigheter, syreförhållanden).
  • Adult stadium (tex krav på områden för lek, födosök och övervintring).

Kunskap älvmagasin

I de reglerade norrlandsälvarna finns restbestånd av harr ofta kvar i inloppsdelar till älvmagasin. Men hur ser sådana områden ut och vilka regleringsförhållanden råder? Finns sidovattendrag i närområdet? Följande områden är viktiga att fokusera och sammanställa kunskap kring:

  • Lokalisering av restbestånd av harr i älvmagasin och sammanställning av regleringsförhållanden i närområdet till dessa.
  • Genomgång av SLU:s elfiskedatabas för att undersöka förekomst av harr i sidovattendrag till älvmagasin.
  • Sammanställning av inventeringar av harr inom projektet ”Tre regleringsmagasin i Umeälven”. Inventeringsresultaten ska kopplas till driftförhållanden vid kraftverken.

Åtgärder

Syftet med ovanstående kunskapssammanställning är att ta fram kunskap om tänkbara åtgärder för att förbättra harrens lek- och uppväxtmöjligheter i älvmagasin. För varje åtgärd måste en analys göras av konsekvenser för kraftverksproduktionen både för enskilda kraftverk och i ett avrinningsområdesperspektiv. För analysen av kraftverkspåverkan bör älvar väljas där korttidsreglering utnyttjas i stor respektive lite utsträckning.

Projektet består av både arbete i fält och litteraturstudie. Finansiär: Statkraft AB, Vattenfall och Bygdeavgiftsmedel. Projektet  slutrapporterades under hösten 2014.