FoU-projekt Statkraft 2015-2018

I samarbete med Umeå Universitet och WWF genomförde vi 2014 en studie  som syftade till att undersöka möjligheterna till att utveckla ekosystemvänliga strandskydd (erosionsskydd). Strandskydden skyddar strandvegetation och vattenväxter främst mot erosion orsakad av korttidsreglering och is.

P1020024

Studien visade att stränder med stora block nära stranden har både högre täckningsgrad och fler arter på alla nivåer på stranden. Läs mer om studien i slutrapporten, avsnitt tio.

Uppstart av samarbetsprojekt FoU tillsammans med Statkraft och Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin.

Under sommaren 2015 startade vi arbetet med att bygga strandskydd i Tegsnäset i dämningsområdet Bjurfors Övre. Tegsnäset är en holme som används för bad, dans och är en allmän plats för friluftsliv, men tyvärr eroderade det allt snabbare och holmen blev allt mindre. Under sommaren byggde vi därför strandskydd kring holmen av två skäl. Det första var att dämpa erosionen och det andra var att försöka återskapa strandvegetation.

P1030236

Arbetet i projektet sker i samverkan med Samverkansgruppen 3 regleringsmagasin, Statkraft, SGI, Umeå Universitet och pågår från 2015 till 2018. Nästa sommar (2016) fortsätter vi att bygga strandskydd och totalt sett kommer vi att bygga 4,5 kilometer strandskydd.

I projektet kommer vi att göra mer åtgärder och vi planerar att skapa fiskhabitat vid utloppskanalen nedströms Bjurfors Övre kraftverk, restaurera biflöden och skapa häckningsplatser för sjöfågel.