Umeälvens vattenregleringsföretag

 

Umeälvens vattenregleringsföretag ägs av Vattenregleringsföretagen och samordnar bl.a. vattenhushållningen i Umeälven.

El produceras alltid i samma ögonblick som den används och kan inte lagras. Däremot är det lätt att lagra överskottsvatten från årets vattenrika tider i regleringsmagasin.
Efterfrågan på el är störst under vintern då den naturliga tillrinningen är låg. Regleringen sparar vatten tills det behövs.

Man säger att vattnet årsregleras.
Vattendomstolen har fastställt vattenhushållningsbestämmelser som innefattar detaljerade regler för hur regleringsmagasinen skall skötas.
De olika kraftverksägarnas önskemål om tappning måste samordnas enligt lag om fler än två ägare är verksamma inom samma älv.
För denna samordning svarar Vattenregleringsföretagen i älven.

Flerårsreglering sker i de största magasinen där skillnaden mellan våtår, normalår och torrår utnyttjas. 

 

Även mellan veckans dagar och under dygnet är variationer i efterfrågan på el stora. Detta betyder att vattenmagasinen också måste korttidsregleras.

Länk vattenstånd: http://login.vattenreglering.se/vattenstand_pub.asp?screen_height=1050

Länk vattenföring: http://login.vattenreglering.se/vattenforing_pub.asp