Umeälven

Umeälven är 467 km lång och har sitt källflöden i norska fjällkedjan vid sjön Överuman. kommun. Avrinningsområdet är 26 815 km². Största biflöde är Vindelälven, som är nästan lika lång som Umeälven, och som ansluter vid Vännäsby bara några mil från mynningen i havet. Näst största biflöde är Juktån. I motsats till Vindelälven är Umeälven nästan helt utbyggd och älvens kraftverk producerar årligen cirka 10 TWh el. Den största kraftstationen är Stornorrfors, knappt 15 km uppströms Umeå, som med sin installerade effekt på knappt 600 MW är landets näst största vattenkraftverk.

P1000533

Föreningen Samverkan i Umeälven

Den ideella föreningen Samverkan i Umeälven bildades under år 2016. Styrelsen består av lokala organisationer, kommuner genom Blåvägen föreningen, Naturskyddsföreningen och Umeå Universitet. Syftet är att utföra åtgärder som minskar negativa effekter som kraftverken har på ekosystemet, men även att utföra restaureringar i biflöden. Arbetet sker enligt Ramdirektivet för vatten.

Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) föreskriver att vattendrag som klassas som ”kraftigt modifierade vatten” (KMV) ska eftersträva ”god ekologisk potential” (GEP) då det i praktiken inte är möjligt för ett reglerat vattendrag att uppnå ”god ekologisk status” (GES). GEP innebär kortfattat att alla åtgärder som kan förbättra vattendraget ska utföras senast år 2027, under den begränsningen att de inte ska påverka elproduktionen i större menlig omfattning. Bakgrunden till detta är den pågående omställningen mot förnyelsebara energikällor, enligt ramdirektivet (2009/28/EG) om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Ramdirektivet för vatten är åtgärdsstyrt vilket innebär att det förespråkar att naturvårdaren ska välja åtgärder som är möjliga för respektive magasin och älv.

Föreningen är öppen för privatpersoner, företag och föreningar som medlemmar.  Även om du/ inte är medlem så jobbar vi gärna tillsammans.

VILL DU BLI MEDLEM OCH DELTA?  BG 867-6389, 100 KR

På den här sidan kan du läsa om vårt naturvårdsarbete i Umeälven, men du hittar också tips på var du kan fiska, bo, äta och aktiviteter.

Välkommen till Umeälven och  vårt arbete i samverkan!