MAXEP Umeälven

Projektet startar arbetet med att kartlägga Maximal Ekologisk Potential MEP i Umeälven med avrinningsområde 2014. Arbetet sker i samverkan med myndigheter, naturvårdsorganisationer, lokala representanter och kraftverksproducenter. Vattenregleringsföretagen är projektägare.

Mål med projektet

Projektet skall baserat på fältinventeringar och lokal samverkan upprätta en bruttolista med åtgärder för MEP Umeälven. Listan skall, förutom åtgärden i sig, innehålla uppgifter om den biologiska nyttan och kostnader såväl för anläggning som påverkan på produktions- och reglerförmåga (både korttids- och årsreglering). Huruvida åtgärderna är förenliga med gällande vattendomar skall om möjligt bedömas. Även de resultat som är framtagna i «Tre regleringsmagasin» och «GEP Lycksele» skall beaktas i slutrapporten för hela Umeälven.

Resultatet skall utgöra ett underlag för kraftproducenternas ställningstagande kring frivilliga åtgärder. Det kan också användas i samverkan angående GEP med de myndigheter som är involverade i vattenförvaltningen. Slutrapporten kommer att vara offentlig. Arbetet sker i samverkan med olika intressenter i en referensgrupp.

Avgränsningar

Projektet berör endast Umeälven och dess sidovattendrag.

Inventeringsmetoden förutsätter att älven delas in i olika avsnitt beroende på funktion hos kraftproducenterna. Älven delas in i:

  • Sjöregleringsmagasin (=års- och flerårsregleringsmagasin)
  • Älvmagasin (=korttidsregleringsmagasin)
  • Torrfåror

Älvmagasin inventeras enligt nedan beskriven metod. Torrfåror och sjöregleringsmagasin bör ha en anpassad vetenskaplig metod anpassad efter funktionen hos kraftproducenter.

Syfte Mål
Beräkningar av hydrologiska data Bedömning av graden av reglering – Åtgärdsrelaterat miljöanpassade flöden
Biotopkartering och el fiske av biflöden till Umeälven Restaurering av biflöden för ökad ekologisk funktion
Intervjuer av aktiva fiskare i Umeälven Kartläggning av grund, fiskarter och populations uppskattningar
Bäckar med kontinuitetsproblem (trummor, avstängda vikar, grävda kanaler mm) Skapa vandring mellan Umeälven och biflöden
Inventering av flodpärlmussla Lokalisera indikator-art för att enligt art och habitat direktivet skydda och bevara flodpärlmussla
Inventering av lekbottnar, uppväxtområden mm Bevarande-åtgärder harr, sik och öring
Inventering av deltaområden biflöden Lokalisera biologisk mångfald och skapa skydd
Inventering och förslag på omlöp Skapa kontakt för biota mellan magasinen
Inventering av stränder Ökad strandvegetation. Vårflodssimulering.
Inventering av makrofyter Indikatorgrupp. Koppling till ekologisk nytta.

Ta gärna kontakt med oss om du vill delta eller veta mer.