Umeälven

Umeälven är 467 km lång och har sitt källflöden i norska fjällkedjan vid sjön Överuman. kommun. Avrinningsområdet är 26 815 km². Största biflöde är Vindelälven, som är nästan lika lång som Umeälven, och som ansluter vid Vännäsby bara några mil från mynningen i havet. Näst största biflöde är Juktån. I motsats till Vindelälven är Umeälven nästan helt utbyggd och älvens kraftverk producerar årligen cirka 10 TWh el. Den största kraftstationen är Stornorrfors, knappt 15 km uppströms Umeå, som med sin installerade effekt på knappt 600 MW är landets näst största vattenkraftverk.

P1000533

Projekt Umeälven

Nu pågår det naturvårdsprojekt i Umeälven tillsammans med kraftverksägare, myndigheter, naturvårdsorganisationer och lokala krafter, med syftet att hitta åtgärder som minskar negativa effekter som kraftverken har på ekosystemet. Arbetet sker enligt Ramdirektivet för vatten.

Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) föreskriver att vattendrag som klassas som ”kraftigt modifierade vatten” (KMV) ska eftersträva ”god ekologisk potential” (GEP) då det i praktiken inte är möjligt för ett reglerat vattendrag att uppnå ”god ekologisk status” (GES). GEP innebär kortfattat att alla åtgärder som kan förbättra vattendraget ska utföras senast år 2021, under den begränsningen att de inte ska påverka elproduktionen i större menlig omfattning. Bakgrunden till detta är den pågående omställningen mot förnyelsebara energikällor, enligt ramdirektivet (2009/28/EG) om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Ramdirektivet för vatten är åtgärdsstyrt vilket innebär att det förespråkar att naturvårdaren ska välja åtgärder som är möjliga för respektive magasin och älv.

På den här sidan kan du läsa om vårt naturvårdsarbete i Umeälven, men du hittar också tips på var du kan fiska, bo, äta och aktiviteter.

Välkommen till Umeälven